Algemene Voorwaarden autowasbedrijf Technisch Autobedrijf B.V. (XL Carwash)

Algemeen
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van klanten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Uitleg gebruik
De klant dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

2. Instructies
De klant dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

3. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden
Het voertuig van de klant is alleen geschikt voor de autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

De klant dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het autowasbedrijf om advies te vragen. De klant dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het autowasbedrijf te melden.

4. Wasresultaat
Bij extreme vervuiling is het autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag de klant verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. De klant kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

5. Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals de klant (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient de klant een medewerker van het autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft de klant recht op eenmaal opnieuw wassen volgens het door het autowasbedrijf te kiezen programma.

6. Schade
Het autowasbedrijf is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) behoudens opzet of grove schuld. De klant is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het autowasbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat de klant de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is het autowasbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade ten gevolge van het gegeven dat een de klant instructies niet opvolgt en/of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Schade, waarvoor de klant meent dat het autowasbedrijf aansprakelijk is, dient voor het verlaten van het bedrijfsterrein aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het autowasbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.

7. Weigeren van klanten
Het autowasbedrijf kan een klant weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

8. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de klant die worden vermeld op enig formulier (waaronder onder andere het meldingsformulier schade) worden door het autowasbedrijf verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan het autowasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de klant nakomen, hem/haar een optimale service verlenen, hem/haar tijdig voorzien van actuele wasinformatie en hem/haar gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de klant bij het autowasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.

9. Geschillenbeslechting
Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen en diensten worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Technisch Autobedrijf B.V. (XL Carwash) is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28082962.

Voorschriften Carwash

 

voorwaarden carwash maten afstanden bord auto wassen leiden

Op autoxl.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy statement.